REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.laro-bakalie.com

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.laro-bakalie.com, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

9. Sprzedawca - Irena Kosoń prowadząca działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LARO wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8871000237, REGON 890248417 prowadzący Sklep Internetowy.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.laro-bakalie.com

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.laro-bakalie.com, prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a.) Internet Explorer w wersji 11,

b.) Inna przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 62, Chrome 70, Opera 56, 

c.) minimalna rozdzielczość ekranu: 320×240

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.laro-bakalie.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Jedną z możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach, możliwe jest również złożenie zamówienia bez rejestracji. Złożenie zamówienia bez rejestracji również oznacza akceptację Regulaminu.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, że skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8. Wykorzystywanie, ochrona i przechowywanie danych osobowych w naszym sklepie jest przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO):

a.) Sklep wykorzystuje podane przez Klienta dane osobowe do celów związanych z zawarciem umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO. Dane te są podane przez Klienta dobrowolnie oraz są niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży. Dane dostarczane są również -wybranym przez Klienta- firmom kurierskim oraz serwisom pośredniczącym w płatnościach, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji, płatności oraz dostarczenia Zamówienia. W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie wyrażonej zgody, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

b.) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LARO z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Paczkowska 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. Klient ma prawo do wglądu, edycji, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych. Kontaktować się w w/w sprawach można wyłącznie na skrzynkę e-mailową biuro@laro-bakalie.com

c.) Dane osobowe Klienta przetwarzane na podstawie jego zgody przetwarzane są do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

d.) Dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania. Dane osobowe Klienta będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

e.) Sklep jako Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa oraz nieudostępniania danych osobowych osobom/podmiotom nieuprawnionym. Sklep zobowiązany jest wykorzystywać dane osobowe Klientów tylko do celów wymienionych w Regulaminie.

f.) Jeśli Klient uzna, że Sklep nie przestrzega przepisów z zakresu ochrony danych osobowych ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

f.) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.laro-bakalie.com dokonać wyboru towaru i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Modyfikacja złożonego zamówienia - jego kształtu, wybranej dostawy i adresu - jest ograniczona i możliwa do momentu opłacenia zamówienia lub zmiany jego statusu przez obsługę Sklepu.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Otrzymaliśmy Twoje zamówienie <ID zamówienia>", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą po naciśnięciu przez Klienta przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" i wyświetleniu numeru nowego zamówienia.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Wysyłka na terenie UE poza Polską odbywa się tylko pod warunkiem zamówienia za przedpłatą i za pośrednictwem kuriera DPD. Obsługa szacuje przewidziany koszt dostawy i informuje Klienta.

5.4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 60 dni licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dokładny czas realizacji zamówienia jest podawany w trakcie jego składania, Klient może go też sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto na stronie Sklepu. W przypadku ograniczonej dostępności Towarów Klient składając zamówienie potwierdza, że zgadza się na wydłużony termin wysyłki i dostawy. Jeśli nastąpi wydłużenie planowanej daty wysłania zamówienia, Klient musi wyrazić na nią zgodę.

5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vubu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.

5.6 Sklep zobowiązuje się do dostarczania Klientom produktów wolnych od wad.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT; 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego PKO S.A. 23 1020 5138 0000 9202 0091 4382

b.) gotówką kurierowi (tzw. sposób płatności za pobraniem)

c.) przelewem Przelewy24

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Następuje to mailowo pod adres biuro@laro-bakalie.com oraz pisemnie na adres P.P.H.U. LARO, ul. Paczkowska 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy.

7.5 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności. Sklep nie zwraca poniesionych przez Klienta kosztów dostawy. Sklep dokona zwrotu środków niezwłocznie od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej w terminie 14 dni.

7.6 Klient jest zobowiązany odesłać zwrot do Sklepu monitorowaną przesyłką, której dotarcie do Sklepu można bez żadnych wątpliwości potwierdzić, np. linkiem do śledzenia paczki. Sklep nie odpowiada za przesyłki, które Klient nadał niemonitorowaną paczką (np. ekonomiczną, a nie poleconą), a która nie dotarła na adres Sklepu. Klient zobowiązuje się do zachowania dowodu nadania przesyłki i jej numeru, aby w razie zaginięcia w/w móc potwierdzić, że nie dotarła ona do Sklepu. Sklep nie zwraca pieniędzy za niemonitorowane paczki zwrotne, których dotarcia do Sklepu Klient nie jest w stanie udowodnić. Potwierdzenie nadania nie jest dowodem na to, że Sklep otrzymał zwrot. 

7.7 Zwrotu płatności dokonamy przez przelew na podane przez Państwa konto.

7.8 Prosimy odesłać nam zakupiony towar na adres: P.P.H.U. LARO, ul. Paczkowska 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 

7.9 W ramach zwrotów zakupionych towarów klient odsyła produkty na własny koszt. 

7.10 Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje dotyczące towarów

8.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@laro-bakalie.com. 

8.3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LARO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LARO ulica Paczkowska 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, mailowo pod adres biuro@laro-bakalie.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.